9 Eylül 2011 CUMA                             Resmî Gazete                                               Sayı : 28049

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümünün öğretim ve sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirlemektir.

Dayanak


MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, ICAO ve JAR-FCL 1 hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tan
ımlar

MADDE 3
(1) Bu Yönetmelikte:
a) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
b) JAR-FCL 1: Ortak Havacılık Otoriteleri Uçuş Ekibi Lisanslandırma Esaslarını,
c) Müdürlük: Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ç) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
d) SHT-1: Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliğini,
e) Uçuş Eğitim El Kitabı: JAR-FCL 1’ e göre hazırlanmış Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanımı onaylanmış Eğitim El Kitabını,
f) Uçuş Kurulu: Uçuş Eğitim El Kitabında amacı, yapısı ve yetkileri belirtilmiş olan Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,
g) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
h) Yüksekokul: Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu,
ı) Yüksekokul Kurulu: Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulunu
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Esasları, Evreler, Kayıt ve Kayıt Yenileme, Ders Kaydı, ve Devam Zorunluluğu

Öğ
retim yılı

MADDE 4
(1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile Birinci Evre dersleri için yaz okulu açılabilir. Yaz okulu en az 35 öğretim gününden oluşur ve yaz okulunda açılan derslerin haftalık ders saatleri güz veya bahar dönemindeki ders saatlerinin iki katıdır. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

(3) İkinci ve Üçüncü Evrelerde meteorolojik, teknik vb. koşullara bağlı olarak meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi için akademik takvimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile eğitim yeri Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenir.

(4) Gerektiğinde hafta sonu tatili günlerinde de teorik ve uygulamalı uçuş dersleri yapılabilir.

Öğ
retim esasları

MADDE 5
(1) Dersler; teorik derslerden, uygulamalardan (atölye, laboratuvar, pratik çalışma vb.) ve uygulamalı derslerden oluşur. Birinci Evredeki dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenlenebilir. İkinci ve üçüncü evrelerde teorik dersler yönetim kurulu kararı ile blok olarak yapılabilir.

(2) Dersler, Eskişehir dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin ilkeler, Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra Müdürlükçe yürütülür.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön koşulları (bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya sağlanmış olması gereken belli koşullar) ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileridir.

Evreler


MADDE 6
(1) Dersler, hazırlık sınıfı dışında, üç evre halinde düzenlenir.
a) Birinci Evre; genel kültür dersleri ve temel havacılık derslerinin verildiği, üç yarıyıldan oluşan “Temel Eğitim Evresi”dir.
b) İkinci Evre; uçuş öncesi yer dersleri ile görerek hava hareketleri, görerek seyrüsefer uçuşu ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre kendi içinde;
1 – İntibak uçuş safhası,
2 – Görerek hava hareketleri ve yalnız uçuş safhası,
3 – Görerek hava hareketleri ve seyrüsefer uçuş safhası,
olmak üzere birbirini izleyen üç safhadan oluşur.
c) Üçüncü Evre; uçuş öncesi yer dersleri ile alet uçuşu, IFR seyrüsefer uçuşu, gece uçuşu, çift motorlu uçaklarla uçuş ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre kendi içinde;
1 – İntibak ve temel alet uçuş safhası,
2 – Seyrüsefer sistemlerini kullanarak yapılan alet uçuş safhası,
3 – Gece uçuşu ve alet seyrüsefer uçuş safhası,
4 – Çift motorlu uçuş safhası,
olmak üzere birbirini izleyen dört safhadan oluşur.

(2) Herhangi bir evreyi başaramayan öğrenci bir üst evreye devam edemez. Öğrenci sayısının fazla olduğu ve meteorolojik koşulların uçuşa elverişli olmadığı dönemlerde; ikinci ve üçüncü evredeki görevlerde, safha takibi yapılmaksızın kendi evrelerinin içinde karışık olarak uçulabilir.

Kay
ıt ve kayıt yenileme

MADDE 7
(1) Öğrenciler kayıtlarını her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulunun koyacağı genel ilkeler çerçevesinde birim yönetim kurulunun belirleyeceği esas ve süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Kayıt ve kayıt yenileme sırasında belirlenen esasların tamamına uymayan ve katkı payı ya da öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

Ders kayd
ı

MADDE 8
(1) Her öğrenci için Müdürlükçe bir akademik danışman belirlenir. Öğrenciler, akademik danışmanlarının yardımı ve onayı ile her yarıyıl, o yarıyılda izleyeceği derslere kayıt yaptırır. Birinci evrede, güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci en çok 45; yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 18 ECTS kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, yaz okulunda 22,5 ECTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(2) Birinci evrede, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sınırlar içinde kalmak ve akademik danışmanın onayını almak koşuluyla, öğrenciler ilgili dönemin ilk haftası olan ekle-sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derslere kaydolabilir.

(3) Üniversite Senatosunun belirlediği uygulama esaslarına bağlı olarak, öğrenciler birinci evrede ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanlarının onayı ile dersten çekilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Sınavlar ve Değerlendirme, Not Ortalaması ve Başarı Denetimi

Devam zorunlulu
ğu

MADDE 9
(1) Pilotaj bölümünde (2. Evreden itibaren) teorik ve uygulama derslerinde devam zorunluluğu %100’dür. Uygulamalara devam esasları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitemizi veya Ülkemizi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılır.

S
ınavlar ve değerlendirme

MADDE 10
(1) Birinci Evre derslerinde en az bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak Yönetim Kurulu, gerektiği hallerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak da yapılmasına karar verebilir. Sınav tarihleri, Yönetim Kurulunca belirlenerek o dönemin sınavlarından en az 15 gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin dönem sonu sınavı, yıl sonunda yapılır. Öğrencinin başarısı dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(2) Uçuş öncesi yer derslerinin sınavları Yönetim Kurulunun kararı ile yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Fiili uçuş derslerinin sınavları fiili olarak uçakta ve simülatörde gerçekleştirilir. Ara uçuş kontrolleri, meteorolojik ve teknik koşullara göre uygun günlerde yapılır.

Not ortalamalar
ı ve başarı denetimi

MADDE 11
(1) Genel kültür, temel havacılık ve uçuş öncesi yer derslerinde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü (sınav, ödev, uygulama vb.) ile ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde dersin web tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 30’dan az, % 60’tan fazla olamaz. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

a) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Ba
şarı Notu       Katsayı
AA                       4,0
AB                        3,7
BA                        3,3
BB                        3,0
BC                        2,7
CB                        2,3
CC                        2,0
CD                        1,7
DC                        1,3
DD                       1,0
FF                         0,0

b) DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), DV (Devam Ediyor), SD (Sorumlu Değil) ve ÇK (Çekildi) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
c) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları, Yüksekokul Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.
ç) EK (eksik) notu hastalık veya başkaca geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini öğretim elemanınca belirlenecek bir sonraki dönemin başlamasından önceki bir tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.
d) MU (muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.
e) KL (kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
f) SD (sorumlu değil) notu, mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan ders alan öğrenciler, daha önce çekilmiş oldukları ders sayısına bakılmaksızın bu derslerden ilgili dönemin sonuna kadar çekilebilir. Bu dersler için SD notu kullanılır.
g) DV (devam ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.
ğ) DZ (devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.
h) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir not alması gerekir.

(1) ÇK (Çekildi) notu, öğrencinin ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

(2) Uçuş öncesi ve temel havacılık dersi olarak belirtilen acil durum sınavlarında başarı notu YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak verilir. Günlük uçuş hazırlığı esnasında öğrencinin acil durum uygulamalarını bilmemesi halinde o günkü uçuşu iptal edilir. Uçuş iptalinin bir evre boyunca 3 kez tekrarlanması halinde öğrencinin Uçuş Kuruluna sevk işlemi uygulanır.

(3) İkinci ve Üçüncü Evredeki yer dersleri ve uçuş uygulaması derslerinin herhangi bir aşamasında başarısız olan öğrenciler safha sonu beklenmeksizin Uçuş Kuruluna sevk edilir. Ayrıca, uçuş disiplinsizliği yapan ve uçuşa uyum gösteremeyen öğrenciler, bulunduğu safhanın sonu beklenmeden Uçuş Kuruluna sevk edilir. Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre Yönetim Kurulu, uçuş uygulaması eğitiminin tekrarı veya uçuştan ayırma kararı verir.

(4) Birinci Evrede her dönem sonunda, öğrencilerin başarı durumu “Dönem Not Ortalaması” ve “Genel Not Ortalaması” ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa “Dönem Not Ortalaması”, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa “Genel Not Ortalaması” elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(5) Bir öğrencinin bölümü başarıyla bitirebilmesi için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 ve aldığı her dersin notunun da YT veya Birinci Evrede en az DD, İkinci ve Üçüncü Evrelerde (uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin, PLT ve HUK kodlu yer derslerinin başarı notu en az % 75 olmalıdır) en az DD olması gerekir.

(6) Uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin başarı notu uçuş fişleri esas alınarak bulunur.

(7) Birinci evrede, bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alması
halinde genel not ortalaması, yaz okulu sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır.

(8) Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye web örgün öğrenci sisteminde “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilediği ilk dönemde (açılması halinde yaz okuluyla birlikte) öncelikle FF, YZ ve DZ notu olan dersleri almak koşuluyla CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ ye yükseltmelidir.

(9) Ancak birinci evrede zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu olan öğrenci, bu dersi, dersin verildiği ilk dönemde tekrar almak zorundadır. Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

(10) Öğrencinin, tekrar etmekle zorunlu olduğu dönemlerde kayıt yenilememesi halinde, kayıt yenilediği ilk dönemde CC’nin altındaki derslerden istediklerini tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmesi zorunludur. Bu öğrenciler, ders yükleri uygun olduğu takdirde akademik danışmanların onayı ile ilgili öğretim biriminin programındaki diğer dersleri de alabilir.

(11) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı Yüksekokul Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(12) Genel kültür, temel havacılık ve uçuş öncesi yer dersleri ile ilgili olarak ara ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Fiili uçuşa ait safhalarda, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli bir nedenle uçuşa katılamayan öğrencilerin, uçuşu bıraktıkları safhalara ait hakları da saklı tutulur. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az beş iş günü önce mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlara İtiraz, Öğretim Süresi, Özel Disiplin Suçları Diplomalar ve Belgeler

S
ınavlara itiraz

MADDE 12
(1) Sınavlara itiraz sınav sonuçlarının web sayfasındaki ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar Yönetim Kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır.

Öğ
retim süresi

MADDE 13
(1) Lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler dört yıllık lisans programları için yedi yıldır. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince, azami süreler içerisinde öğrenimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam için kayıt yaptırır. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır.

Ö
zel disiplin suçları

MADDE 14
(1) Aşağıdaki haller, uçuş disiplinsizliği ve uçuşa uyumsuzluk halleri olup, Uçuş Kuruluna sevk etme esaslarını oluşturur;

a) Uçuş Disiplinsizliği;
Uçuş disiplinsizliği, oluşumuna göre Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde açıklanan disiplin suçlarından ayrı değerlendirilir.

1- Uçuş Eğitim El Kitabında belirtilmiş görevlerle ilgili olarak uçuş öğretmeninin söylediklerini yapmamak,
2- Yalnız uçuşlarda, bilerek kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak,
3- Yalnız uçuşlarda uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak,
4- Alçak uçuş ve akrobasi yapmak,
5- Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak, bu şekilde uçuşa çıkmaya girişmek,
6- Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek,
7- Hava trafik otoritelerince (Kule, TMA Kontrol, Yaklaşma ve Yol Kontrol) verilmiş talimatlara bilerek uymamak,
8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer haller.

b) Uçuşa Uyumsuzluk;

1- Fiili uçuş derslerine ait safhalarda görevle ilgili yeterli gelişmeyi gösterememek,
2- Uçuştan çekilme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaşmak,
3- Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getirmesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarının olması.

(2) Diğer disiplin suçları ve cezaları ile ilgili kurallar, uygulama usul ve esasları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde açıklandığı gibidir.

Kay
ıt silme

MADDE 15
(1) Öğrencinin, aşağıdaki hallerde Üniversiteden kaydı silinir:
a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması,

b) Uçuş Kurulu tarafından uçuştan ayırma kararı verilmesi veya Uçak Pilotu Lisans Talimatı (SHT-1)’nda belirtilen koşulları sağlayamaz duruma gelmesi. Bu durumdaki öğrencinin, ilgili programın sağlık koşullarını sağlamak kaydıyla Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun göreceği Sivil Havacılık Yüksekokulunun bir başka programına kaydı yapılır.

Diplomalar ve belgeler


MADDE 16
(1) Kayıtlı olduğu programda en az 240 ECTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan, uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması dersleri ile PLT ve HUK kodlu yer derslerinin başarı notu en az % 75 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) İkinci Evrenin birinci safhasını tamamlayan, en az 120 ECTS kredilik ders alarak başarılı olan ve 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayarak diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir.

(3) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı, yönetim kurulu kararı ve Senato’nun onayı ile belirlenir.

(4) Stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapılabilir. Stajlara ilişkin esaslar her yarıyıl başında biriminin staj komisyonu tarafından, uygulamalı derslerle ilgili esaslar ise Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarı notu en az CC ve YT notu olan dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili öğretim birimine vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri; yönetim kurulu tarafından incelenerek, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

(6) Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrencilerin, ön lisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere muafiyet verilerek bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu derslere (MU) muaf notu verilir ve Genel Not Ortalaması, mezuniyet koşulunu sağlaması kaydıyla lisans programında almış olduğu derslere göre belirlenir. Muaf olmadığı ilave dersleri için geçecek süre öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.

(7) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavını başarmaları veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu öğrenciler 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

(8) Öğrencilerin Üniversitede öğrenim görürken başka yükseköğretim kurumlarından ders almaları ve bu dersler ile notlarının transferi Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(9) En az 20 ECTS kredi değerlik ders alıp Dönem Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, Dönem Not Ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile “Onur Öğrencisi” veya “Yüksek Onur Öğrencisi” sayılmaz.

(10) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, Genel Not Ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi" olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Y
ürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17
(1) 11/10/1998 tarihli ve 23490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Y
ürürlük

MADDE 18
(1) Bu Yönetmelik 2011-2012 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Y
ürütme

MADDE 19
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.