ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ İLE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Kapsam

MADDE 1- Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi’nin ilgili öğretim ve sınav yönetmelikleri uyarınca ön lisans, lisans, lisansüstü, ikinci anadal/çift anadal ile yandal ve pedagojik formasyon eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki, yandal veya pedagojik formasyon sertifikası düzenlenmesi ve şekli ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Diplomalar

MADDE 2- Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerden mezun olan öğrencilere aşağıdaki diplomalar verilir.

a) Ön lisans diploması
Dört yarıyıl/iki yıl süreli meslek yüksekokulları ile meslek yüksekokullarına eşdeğer programlardan mezun olanlar ve sekiz veya on yarıyıl/dört yıl veya beş yıl süreli fakülte ve yüksekokul lisans programlarının ilk dört yarıyılındaki/iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere verilir.
b) Lisans diploması
Sekiz veya on yarıyıl/dört veya beş yıl süreli fakülte, konservatuvar ve yüksekokul lisans programlarından mezun olan öğrenciler ile anadaldaki mezuniyetine bağlı olarak ikinci anadal/çift anadal lisans programını tamamlayan öğrencilere verilir.
c) Yüksek lisans diploması
Enstitülerdeki yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilere verilir.
d) Doktora veya sanatta yeterlik diploması
Enstitülerdeki doktora veya sanatta yeterlik programlarını tamamlayan öğrencilere verilir.

Diplomada yer alan bilgiler

MADDE 3- Diplomaların şekli ve boyutu Rektörlük tarafından belirlenir.

a) Diplomanın ön yüzünde;
1- Üniversitenin logosu ve adı,
2- Meslek Yüksekokulu/Fakülte/ Yüksekokul /Konservatuvar veya Enstitünün adı,
3- Diploma Türü (Ön lisans/Lisans/Yüksek Lisans/Doktora veya Sanatta Yeterlik Diploması),
4- Öğrencinin adı ve soyadı,
5- Metin kısmında bölüm ve/veya program/anabilim/anasanat dalının adı ve mezuniyet tarihi (gün, ay, yıl),
6- Diploma numarası,
7- Uluslararası ortak öğretim programlarından mezun olanların diplomalarında iki üniversiteden diploma verildiği bilgisi yer alır.
Diplomanın sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdürünün, sağ alt köşesinde ise Rektörün, adı, soyadı, unvanı ve imzası, diplomanın alt orta yerinde ise Üniversitenin hologramı yer alır. Diplomalar düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır. Diplomalar ve üzerindeki imzalar bilgisayar ortamında basılır.

b) Diplomanın arka yüzünde;
1 - Öğrencinin numarası,
2 - Adı ve soyadı,
3 - Diploma numarası,
4 - Baba adı,
5 - Ana adı,
6 - Doğum yeri,
7 - Doğum tarihi,
8 - Varsa öğrencinin kayıtlı olduğu yan alan programı,
9 - Diplomanın düzenlendiği tarih yer alır.
Başka bir Üniversiteye bağlanan ve Üniversitemizden diploma almaya hakkı bulunan öğrencilere de diplomaları bu maddeye uygun olarak hazırlanır ve sadece görevdeki Rektör tarafından imzalanır. Ayrıca diplomada o birimin bağlantısında değişiklik yapan kanun/kanun hükmündeki kararnamenin bilgisi yer alır.
Diplomada yer alan öğrencinin ad, soyad, numarası ve tarihler dışındaki tüm bilgiler Türkçe ve İngilizce olmak üzere yer alır.
Öğrencilerin mezuniyet tarihinden sonra nüfus kimlik bilgilerindeki değişiklik nedeniyle diplomalarında geriye dönük düzeltme yapılmaz.

Mezuniyet tarihi

MADDE 4- Kayıtlı olduğu programın bütün gereklerini yerine getiren öğrencilerin mezuniyet tarihi, ilgili dönemin/yılın dönem sonu/yıl sonu sınavlarının, bütünleme sınavlarının ve mazeret sınavına girenler için dönem sonu mazeret sınavlarının bitim tarihidir. Bunun dışında öğrencinin staj, ek sınav, proje veya tez çalışmasının sonuçlandığı tarih; lisans eğitimini tamamlayıp sadece yabancı dil hazırlık sınıfı sorumluluğu bulunanlar için yeterlik sınavının bitim tarihi, kurum dışından ders alanların ise başarı notlarının Üniversiteye bildirildiği yazının tarihi, mezuniyet tarihi olarak belirlenir.
Bir lisans programına kayıtlı iken kaydını sildirip, ön lisans diploması alanların mezuniyet tarihi ise birinci paragrafta belirtildiği şekilde belirlenir. Ayrıca diplomanın arka yüzünde öğrencinin ön lisans diploması almak için kaydını sildirdiği tarih ile diploma düzenleme tarihi yer alır. Ancak, sınavların bitim tarihinin belirlenememesi durumunda mezuniyet tarihi ilk dört yarıyılı /iki yılı başardığı ilgili öğretim yılı veya dönemin sonu olarak belirlenir ve diplomada belirtilir. (Değişik: 18.11.2008 tarih ve 10/6 Sa. Senato Kararı)   

 

Diploma teslimi

                  MADDE 5- Diploma ve sertifikalar, hak sahibinin kendisine veya başvurusu üzerine diplomasını alması için noter vekaleti verdiği kişiye imza karşılığı teslim edilir, posta yolu ile gönderilmez.
            Hak sahibinin, yurt dışında bulunması halinde T.C. konsolosluklarından alınmış vekaletname ile, ölümü halinde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni beyan etmesi koşulu ile birinci derece yakınına teslim edilir.
            Geçici Mezuniyet Belgesi verilen öğrenciler diplomalarını almak için bu belgelerini geri vermek zorundadırlar.

Diplomanın kaybı veya yenilenmesi

MADDE 6-Diplomada kurum tarafından yapılan bir hata varsa, yeni diploma düzenlenir. Ayrıca diplomasını kaybedenler için ilk diplomada yer alan bilgileri içeren yeni bir diploma düzenlenir, üzerinde “İkinci Nüsha” olduğu belirtilir ve sadece Rektörün imzası yer alır. İptal edilen diplomalar, üzerine iptal yazılarak saklanır.

Diploma Eki

MADDE 7- Diploma eki mezun olan tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrencilerine diplomalarıyla birlikte verilir. Diploma eki yükseköğretim diplomasına ek olup, diploma yerine kullanılamaz. Diploma ekinde sol alt köşede Öğrenci İşleri Daire Başkanının adı, soyadı ve imzası, sağ alt köşede Üniversitenin hologramı yer alır. Diploma eki ve üzerindeki imza bilgisayar ortamında basılır.

Yandal Sertifikası

MADDE 8- Kayıtlı olduğu yandal programındaki bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler ile kayıtlı olduğu ikinci anadal programını tamamlayamayan veya tamamlamadan ilişkisini kestirmek isteyen öğrencilere, başarmış oldukları ikinci anadal/çift anadal programındaki derslerin, yandal programındaki asgari krediyi sağlaması halinde, “Yandal Sertifikası” verilir.

Sertifikanın ön yüzünde;

1- Üniversite logosu ve adı,
2- Öğrencinin adı ve soyadı,
3- Metin kısmında bölüm ve/veya program adı ile sertifikanın alındığı öğretim yılı,
4- Sertifika numarası bilgisi yer alır.
Yandal sertifikasının sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan/Müdürünün, sağ alt köşesinde ise Rektörün adı, soyadı, unvanı ve imzası, sertifikanın alt orta yerinde ise Üniversitenin hologramı yer alır. Sertifikanın düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan/Müdür ile Rektör tarafından imzalanır. Yandal sertifikası ve üzerindeki imzalar bilgisayar ortamında basılır.

 

Pedagojik Formasyon Sertifikası:
MADDE 9- Pedagojik Formasyon Programını tamamlayan öğrenciye “Pedagojik Formasyon Sertifikası” verilir.

a) Sertifikanın ön yüzünde;

1-Üniversite logosu adı,
2-Öğrencinin adı ve soyadı,
3-Metin kısmında program adı ile sertifikanın alındığı öğretim yılı,
4-Sertifika numarası bilgisi yer alır.

b) Sertifikanın arka yüzünde;

1-Öğrencinin numarası
2-Adı ve Soyadı
3-Sertifika numarası,
4-Baba adı,
5-Ana adı,
6-Doğum yeri,
7-Doğum tarihi yer alır.
         Pedagojik Formasyon Sertifikasının sol alt köşesinde ilgili birimin Dekan, sağ alt köşesinde ise Rektörün adı, soyadı, unvanı, ve imzası, sertifikanın alt orta yerinde ise Üniversitenin hologramı yer alır. Sertifikanın düzenleme tarihinde görevde bulunan Dekan ile Rektör tarafından imzalanır. Pedagojik Formasyon sertifikası ve üzerindeki imzalar bilgisayar ortamında basılır.

MADDE 10- Eczacılık Fakültesi mezunlarından isteyenlere Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Belgede;

1- Öğrenci numarası,
2- Adı ve soyadı,
3- Diploma numarası,
4- Baba adı,
5- Ana adı,
6- Doğum tarihi ve yeri,
7- Fakülteye kayıt tarihi,
8- Mezuniyet tarihi,
9- Belgenin düzenlendiği tarih,
10- Öğrencinin yeni çekilmiş fotoğrafı yer alır.
Geçici Mezuniyet Belgesinin sol alt köşesinde Dekanın, sağ alt köşesinde ise Rektörün adı, soyadı, unvanı ve orijinal imzası yer alır, fotoğraf ve belge birimin sıcak mührüyle onaylanır.

MADDE11- Bu Yönerge Anadolu Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12-  Bu Yönergeyi, Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.