Genel Hükümler


Dayanak
Madde 1- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Amaç ve Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde uygulanacak ilkeleri belirlemektir.
Bu Yönetmelik; Batı Avrupa Programları, İngilizce Öğretmenliği Programı ve Bilgi Yönetimi programı hariç açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerdeki tüm bölüm ve programları kapsar. (Değişik: 07.09.2006 tarih ve 26282 sa. R.G.)
Öğretim Esasları
Madde 3- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde eğitim-öğretim ve dersler yıl esasına dayalı olarak, aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.
a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde derslere devam zorunluluğu yoktur.
b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak, bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. Üç ve daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.
c) 1 inci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye 3 üncü ve 4 üncü sınıftan, 2 nci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye 4 üncü sınıftan ders verilmez.
Madde 4- Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojisiyle hazırlanmış basılı ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Fakülte yönetim kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan bölge ve zamanlarda Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri (yüz yüze öğretim) düzenlenir.
Madde 5- Okutulacak dersler, staj ve uygulama çalışmaları fakülte kurulunca belirlenir, Üniversite Senatosu tarafından onaylanır. Öğrenciler, staj ve uygulama konulması halinde bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.

Kayıt ve Kayıt Yenileme


Kayıt
Madde 6- Kayıt için başvuru tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları, ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.
Madde 7- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kaydolabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.
a) Lise veya lise dengi meslekokulu mezunu olmak. (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’ nca onaylanması gerekir.)
b) Yükseköğretime giriş sınavları sonunda fakülteye kayıt hakkı kazanmış olmak.
c) Kayıt için dekanlıkça öngörülen belgeleri sağlayıp, koşulları yerine getirmek.
d) Yasa, Yönetmelik ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen harç ve bedelleri ödemiş olmak.
Kayıt Hakkının Kaybedilmesi
Madde 8- a) 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.
b) (Değişik: 17.02.2009 tarih ve 27144 sa. R.G.) Yürürlükten kaldırılmıştır.
Kayıt Yenileme
Madde 9- Kayıt yenileme için başvuru tarihi, süresi, şekli, kayıt yenilemede istenecek belgeler ve kayıt yenileme koşulları; ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.
Madde 10- (Değişik: 17.02.2009 tarih ve 27144 sa. R.G.) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek istedikleri öğretim yılı başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.
Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Sınav Esasları ve Değerlendirme


Sınav Esasları

Madde 11- (Değişik: 02.10.1997 tarih ve 23128 sa. R.G.) Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının tarihleri, ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.
a) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kendini tanıtıcı yeterli özel kimlik belgesi ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar sınavlara giremezler. Aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.
b) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar.
Sınava Giriş Belgesi’nde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.
c) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terkeden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına göre Dekan tarafından geçersiz sayılır.
d) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanakları, görevlendirilen il sınav gözlemcileri raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekan tarafından geçersiz sayılır.
Sınav görevlileri kopya çekmeye, vermeye, almaya kalkışanları uyarmak zorunda değildirler.
e) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz.
f) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin sınavlarında uygulanacak kurallar, sınavlarda öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınav sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sınava girebilirler.
Madde 12- (Değişik: 02.10.1997 tarih ve 23128 sa. R.G.) Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler.
(Değişik: 01.07.2001 tarih ve 24449 sa. R.G.) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez.
Madde 13- Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.
Ancak, ara sınavına katılamayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.
Yıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.
Madde 14- Millî ve Dini Bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.
Değerlendirme
Madde 15- Sınavlarda değerlendirme yüz (100) tam not üzerinden yapılır. Her ders için başarı notu; ara sınavı notunun % 30’ u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun % 70’ i toplanarak bulunur.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre bulunan başarı notunun en az elli (50) olması gerekir. Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.
Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgiişlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiç bir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez. Sınav evrakı iki yıl saklanır.

Öğretim Süresi, Muafiyet ve Geçiş


Öğretim Süresi
Madde 16- (Değişik: 13.10.2011 tarih ve 28083 sa. R.G.) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılır.”
Muafiyet
Madde 17- (Değişik: 17.02.2009 tarih ve 27144 sa. R.G.) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz.
(Değişik: 05.04.2009 tarih ve 27191 sa. R.G.) Dikey geçiş yapan öğrenciler, Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarından almış olduklarından lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmaz.
Geçiş
Madde 18- a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.
b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

Lisans Diploması-Önlisans Diploması ve Öğrenim Belgesi


Madde 19- a) Açıköğretim sistemine göre lisans öğretimi yapan fakültelerde, dört yıllık lisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait “T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMASI” verilir.
b) Açıköğretim sistemine göre önlisans öğretimi yapan fakültelerde iki yıllık önlisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait “T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS DİPLOMASI” verilir.
c) (Değişik:14.06.2006 tarih ve 26198 sa R.G.) Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde “İkinci Nüsha (Duplikata)” ibaresi yer alır.

Diploma Derecesinin Hesaplanması
Madde 20- Öğrencinin, öğrenim süresi içinde aldığı başarı notlarının toplamı, aldığı ders sayısına bölünerek mezuniyet notu saptanır. Mezuniyet notunun ifade ettiği başarı derecesi, fakülte yönetim kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir. Mezuniyet notları, diplomaya yazılmaz. Diploma ile birlikte her mezuna ayrı bir not durum belgesi verilir.
Madde 21- (Değişik:14.06.2006 tarih ve 26198 sa R.G.) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülte mezunları için düzenlenen lisans ve önlisans diplomasına fotoğraf yapıştırılmaz.
Madde 22- (Değişik: 01.07.2001 tarih ve 24449 sa. R.G.) Başka yükseköğretim kurumlarından çeşitli şekillerde fakültelere geçiş yapan öğrencilerin, başarı ve mezuniyet notunun belirlenmesinde; önceki yükseköğretim kurumundan almış oldukları notlar dikkate alınmaz.
Madde 23- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili fakülte yönetim kurulu kararları uygulanır.

Kaldırılan Hükümler - Yürürlük ve Yürütme


Kaldırılan Hükümler

Madde 24- 29 Mart 1989 tarih ve 20123 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1- (Değişik: 17.02.2009 tarih ve 27144 sa. R.G.) İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi; not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmaz.”
Ek Madde 2- (Değişik: 03.02.2003 tarih ve 25013 sa. R.G.) Not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.
Ek Madde 3- (17.02.2009 tarih ve 27144 sa. R.G.) Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere Fakülte Kurulunca kararlaştırılan lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır. En fazla iki dersten başarısız olan dikey geçiş öğrencileri, başarısız oldukları bu dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla üçüncü sınıfa kaydedilir.
Yürürlük
Madde 25- Bu Yönetmelik hükümleri 18 Ağustos 1993 tarihinden geçerli olarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

* “Bilgi Yönetimi Ön Lisans” ve “İngilizce Öğretmenliği Lisans” programlarının ayrı Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri bulunmaktadır.