AÖF İÖLP ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER

Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2 - Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Bu Yönetmeliğin amacı, Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programına kabul edilen öğrencilere verilecek eğitim-öğretim ile sınavlada ilişkin esasları belirlemektir.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte Fakülte; Açıköğretim Fakültesini, Dekan; Açıköğretim Fakültesi Dekanını, Fakülte Kurulu; Açıköğretim Fakültesi Fakülte Kurulunu, Yönetim Kurulu; Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

1. Öğretim Esasları

Madde 4 - Bu programda eğitim-öğretim ve dersler yıl esasına dayalı olarak aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.

a) Bu programda bazı dersler örgün olarak, yüz yüze; bazı dersler ise açıköğretim sis temi ile verilir.

b) Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Örgün olarak verilen derslere, uygulamalara devam zorunludur. Devam zorunluluğu bir derse, Üniversite Senatosunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle de olsa yıllık % 10’dan fazla devamsızlık yapan öğrencinin yıl sonu ile bütünleme sınavları değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. Üç ve daha fazla dersten başarısız olanlar sınıfta kalır, başarısız oldukları dersleri tekrar eder ve üst sınıflardan ders alamazlar. Birinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye dördüncü sınıftan ders verilmez.

d) Değişik : 02.02.2003 - 25012 Sayılı Resmi Gazete

Öğrencilere başarısız oldukları örgün derslerden en fazla bir yıl daha yüz yüze eğitim verilir. Daha sonraki tekrarlarda yüz yüze eğitim verilmez, öğrenci ilgili derslerin ara sınavları, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girer.

Madde 5 - Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Okutulacak dersler, uygulama dersleri ve bunların haftalık ders saatleri Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatoca onaylanır.

2. Kayıt ve Kayıt Yenileme

Madde 6 - Değişik : 02.02.2003 - 25012 Sayılı Resmi Gazete

Öğrenciler, her öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulunun koyacağı genel ilkeler çerçevesinde, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esas ve süreler içinde kayıtlarını yaptırmak ve yenilemek zorundadır. Kayıt ve kayıt yenileme sırasında belirlenen esasların tamamına uymayan veya katkı payı ile öğretim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler, öğrenime devam etmek istedikleri öğretim yılı başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Madde 7 - Bu programda kayıtlı iken, Öğrenci Seçme Sınavına girerek diğer programlara yerleştirilen öğrencilerin, eski kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, hangi sınıfta olursa olsunlar, bu programdaki kayıtları silinerek, yeni yaptırdıkları kayıt geçerli sayılır.

3. Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 8 - 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Bu programda, her ders için en az bir ara sınav, bir yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca yıl boyunca kısa sınav, ödev gibi değerlendirmeler yapılabilir. Sınavlar yazılı ve sözlü olabilir. Ara sınavların ve yıl içi çalışmalarının sayısı ve türü Yönetim Kurulunca belirlenir.

a) Öğrenciler sınava girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilere istendiğinde göstermek zorundadır. Kendini tanıtıcı yeterli özel kimlik belgesi ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar sınava giremez, aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

b) Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesinde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadır, aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

c) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını geciktiren veya engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince salon sınav tutanağında belirtilmesi koşuluyla, Dekan tarafından geçersiz sayılır.

d) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanaklarına, görevlendirilen il sınav gözlemcileri raporlarına veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak, Dekan tarafından geçersiz sayılır.

Sınav görevlileri kopya çekmeye, vermeye, almaya kalkışanları uyarmak zorunda değildir.

e) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usulüne uygun olarak yanıtlamak zorundadır. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz.

f) Sınavlarda uygulanacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, Yönetim Kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınavdan önce sınav sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sınava girebilirler, aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

Madde 9 - Değişik : 30 Haziran 2004 - 25508 sayılı Resmi Gazete

Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içinde yapılan ara sınav, kısa sınav ve ödev gibi değerlendirmeler ile dönem sonu veya bütünleme sınavının katkılarıyla hesaplanır.

Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

İngilizce okutulan derslerde başarı notunun nasıl hesaplanacağı Yönetim Kurulunca belirlenir. Yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun başarı notuna katkısı % 50 dir. İngilizce okutulan derslerden başarılı olabilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir.

Türkçe okutulan derslerde başarı notu, arasınav notunun % 30 u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun % 70 i toplanarak bulunur. Türkçe okutulan derslerden başarılı olabilmek için başarı notunun en az 50 olması gerekir.

Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Madde 10 - Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Bu öğrenciler, katılmadıkları sınavlardan, sıfır (0) almış kabul edilir.

Madde 11 - Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır (0) almış kabul edilir.

Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez. Kopya olaylarına karışmanın tekrarı halinde ise ilgili öğrenciler, bu sınav dönemini izleyen iki sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez.

Madde 12 - Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları, duyuruluncaya kadar hiçbir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

4. Öğretim Süresi

Madde 13 - Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Öğrenciler lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler, kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları yedi yıllık öğretim süresi hesabına katılmaz.

Öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki öğretim süresiyle sınırlı değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol gereği başlatılan bu program öğrenci kabulünün durdurulmasından itibaren yedi yıl sonunda bitirilir. Bu süre sonuna kadar mezun olamayan öğrencilerin ilişkileri kesilir.

5. Kayıt Silme

Madde 14 - Öğrencinin, aşağıdaki hallerde kaydı silinir:

a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması,

b)Yürürlükten Kalktı : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler hakkında yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve Yönetim Kurulunca incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması.

6. Diploma

Madde 15 - Bu programda, dört yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması verilir.

7. Mezuniyet Derecesinin Hesaplanması

Madde 16 - Öğrencinin mezuniyet derecesi, ağırlıklı ortalama esasına göre hesaplanır.

Ek Madde 1 - Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi; not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile, yüksek onur öğrencisi” veya “ Onur Öğrencisi” sayılmazlar.

Ek Madde 2 - Değişik : 28 Ekim 2003 - 25273 Sayılı Resmi Gazete

Not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi” not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile, “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

Ek Madde 3 - Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere Fakülte Kurulunca kararlaştırılan lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır. En fazla iki dersten başarısız olan dikey geçiş öğrencileri, başarısız oldukları bu dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla üçüncü sınıfa kaydedilirler.

Ek Madde 4 - Değişik : 17 Şubat 2009 - 27144 Sayılı Resmi Gazete

Öğrenciler programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıpda başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri desleri transfer edilebilir.

8. Yürürlülük Madde 17 - Bu Yönetmelik 2000 - 2001 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer. Ek Madde-1 ve Ek Madde-2 hükümleri 2003 - 2004 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. Yürütme

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.