Madde 1- 2547 sayılı Kanunun 12maddesinin d ve f fıkraları ile 43maddesinin c fıkrası gereğince üniversitelerde yapılacak açık yükseköğretim bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür

Madde 2- Açık yükseköğretim;

A) Anadolu Üniversitesinde merkezi açık yükseköğretim
B) Diğer üniversitelerde açık yükseköğretim

olmak üzere iki farklı ortamda sürdürülür

Madde 3- Merkezi açık yükseköğretim 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesinde kurulan Açıköğretim Fakültesinde ülke çapında sürdürülürBu tür açık öğretimin hangi alanlarda sürdürüleceği üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır

Madde 4- Üniversitelerde herhangi bir öğretim programında açık öğretim yapılmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilirAçık öğretimin öğrenci kapasitesi, sürdürülme esasları, kullanılacak sistem ve gereç ilgili üniversitenin yetkili organı tarafından tespit edilir

Madde 5- Bir yükseköğretim kurumunda açık öğretime uygulanacak öğretim programları örgün öğretimde uygulananların kapsam olarak aynıdır

Madde 6- Açık öğretim yapılan öğretim programlarına öğrenci kabulü o üniversitelerin lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre olur

Madde 7- Öğrencilere, öğrenci disiplin yönetmeliği ile lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliğinin, derslere devam zorunluluğu dışındaki, bütün hükümleri aynen uygulanır

Madde 8- Açık öğretimde, imkanlar ölçüsünde,

a) Basılı eğitim araçları, kaset, video, teyp, band ve film,

b) Radyo ve televizyon,

c) Danışman gözetiminde toplu tartışma; ve benzeri gereç ve sistemlerden yararlanılır

Madde 9- Öğrencilere zaman zaman eğitimin etkinliğini artırmak için test ve değerlendirme sistemleri uygulanabilir

Madde 10- Merkezi açık öğretim dışındaki açık öğretimin yıl içi, yıl sonu veya yarı yıl içi ve yarı yıl sonu sınavları aynı öğretim programına tabi örgün öğretim öğrencileri ile aynı zamanda ve mümkün olduğu takdirde aynı yerde yapılır

Madde 11- Merkezi açıköğretim dışında, bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim ile açık öğretim arasında aynı öğretim programında her iki yönde geçişler, Yükseköğretim Kurumunun yetkili organı tarafından karara bağlanır

Madde 12- Açık öğretimde öğrencilerden bu öğretim için tespit edilen harçlar dışında, gönderilen kitap, ses ve video kasetleri, slaytlar, mektup, test, deney malzemesi ve benzeri gereçlerin depozito ve ulaşım masrafları ile bunlara ilişkin gerekli ücretler ve bedeller Anadolu Üniversitesinde �Açık Öğretim Fakültesinin� diğer üniversitelerde üniversite veya ilgili birimin döner sermayesine gelir kaydedilir

Madde 13- Açık öğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar

Madde 14- Açık öğretim öğrencileri, kitaplıklar ile planlanmış uygulama görevini yerine getirecekleri alanlar dışında, örgün öğretimin fiziksel imkânlarından yararlanamazlar

 Madde 15- Açık öğretim yapılan her birimde açık öğretim öğrenci işleri ile görevli bir büro kurulurMerkezi açık öğretim hizmetleri ile yükümlü Anadolu Üniversitesi yurt düzeyinde gereken bölgelerde özel büro ve rehberlik merkezleri açabilir

 
Geçici Madde- Merkezi açıköğretim hariç, 1982 - 1983 öğretim yılında açıköğretim yapan kurumlarda ilk yarı yılın sonuna kadar mevcut ve yeni kayıt olan öğrenciler açık ve örgün öğretim yollarından birini tercih edebilirler

Madde 16- Bu Yönetemelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer

Madde 17- Bu Yönetmelik üniversite rektörleri tarafından yürütülür